{HRVATSKI} {ENGLESKI}
header_logo

Carbon footprint reduction for industry and public sector

Carbon footprint reduction is not just about saving the planet; it is also about saving your money!
Our team will prepare for you:
- Carbon footprint analysis
- Strategic plan for carbon footprint reduction
- Implementation workshops
- Software solution for carbon footprint monitoring in a real time
- Design of specific solutions according to your needs
And we are happy to help you with that.
Purchase your Carbon Footprint Certificate.


Predpristupni Fondovi EU

PHARE

Instrument tehničko- financijske pomoći namijenjen državama kandidatkinjama u procesu priprema za punopravno članstvo u EU.

Phare program sačinjava dio integrativnog pristupa, zajedno sa SAPARD i ISPA programima u pomoći zemljama kandidatkinjama za pristup u EU.

Prioriteti za RH definirani za provedbu kroz PHARE su sljedeći:

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (“acquis communautaire”)

Jačanje državne administracije za funkcioniranje unutar EU i usklađivanje zakona

Promicanje gospodarske i socijalne kohezije i priprema za korištenje strukturnih fondova

Ciljevi PHARE Programa:

  • Provedba reformi nužnih za pristupanje Europskoj unije
  • Priprema za korištenje strukturnih fondova EU nakon pridruživanj

Veličina Phare fondova je raspodijeljena kroz nacionalne programe koji uključuju 2 elementa, jedan je usmjeren na jačanje ustanova ( IB ) i pridružena ulaganja koja su formalno tražena za usvajanje i provedbu pravne stečevine Zajednice, dok se drugi element sastoji od ulaganja u potporu ekonomsko-socijalnoj koheziji ( ESC ), u olakšavanju prijelaza na strukturne fondove koji će uslijediti nakon pridruživanja.

SAPARD

SAPARD je poseban pretpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj. Njegova glavna svrha je doprinos usvajanju pravne stečevine EU na području zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i drugih komplementarnih politika. Njime se također podupire provođenje mjera za razvoj ruralnih područja.

Ovaj program obuhvaća sustav mjera za lakše prilagođavanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja organizaciji, tržištu i zakonodavstvu EU. Njegova glavna namjena je pomoć pri uvođenju pravne stečevine EU-a iz područja zajedničke poljoprivredne politike te drugih potrebnih intervencija i mjera za razvoj ruralnih područja.

Mogući korisnici sredstava iz SAPARD programa su poljoprivredna gospodarstva te pravne i fizičke osobe u prehrambenoj industriji – za Mjeru 1 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 2 „Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, dok su mogući korisnici za Mjeru 3 „Razvoj ruralne infrastrukture“ jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) s najviše 10.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2001. godine).

ISPA

Instrument for Structural Policies for pre-Accession - instrument za strukturne politike u predpristupnom razdoblju.

Program ISPA jedan je od tri pretpristupna programa pomoći EU (uz programe Phare i Sapard) za razdoblje 2000. - 2006., čiji je osnovni cilj pomoći zemljama kandidatkinja u pripremama za članstvo, a namijenjen je financiranju infrastrukturnih projekata u području prometa i zaštite okoliša, dakle kao priprema za korištenje Kohezijskog fonda, no moguće je financirati i projekte tehničke pomoći koji su izravno vezani uz infrastrukturne projekte.

Osnovni ciljevi programa ISPA su:

  • stjecanje iskustva i znanja o politikama Europske unije i kompleksnim procedurama korištenja pretpristupnih programa;
  • pomoć u dostizanju standarda EU u zaštiti okoliša;
  • povezivanje s transeuropskim prometnim mrežama;

IZRADA PROJEKATA I UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

Projekt ima moć promijeniti i unaprijediti sliku svijeta, pa tako i našeg okruženja, stoga, iskoristimo tu činjenicu i poboljšajmo svijet, počevši od naše male lokalne zajednice!

Upravljanje projektnim ciklusom se sastoji od dviju osnovnih faza:

1. faza - izrada projekta

2. faza – provedba projekta.

Izrada projektnog prijedloga započinje zapažanjem nepravilnosti ili neravnoteže u okolini pojedinca. Uobličavanjem ideje kroz analizu stanja korištenjem različitih metoda i izvora podataka, izvlače se zaključci o problematici koju se želi projektom riješiti. Projektna logika zahtijeva vertikalni protok, odnosno, uzročno posljedičnu vezu. Ukoliko je nema, projekt je potrebno bolje postaviti i dublje analizirati. Dodatnim analiziranjem i postavljanjem u međusobne odnose, iskristaliziraju se strategije koje sadrže mjere i aktivnosti u donjem dijelu shematskog dijagrama, dok se na gornje razine pozicioniraju rezultati, iznad njih specifični ciljevi i u konačnici opći cilj.

Razradom strategija nastaje detaljni akcijski plan koji će proizvesti određene rezultate.

Sastavni dio projektne dokumentacije je i Log - frame matrica ili matrica logičkog okvira koja skupa s planovima aktivnosti detaljno opisuje svaku od predloženih aktivnosti, odnosno, projekt.

Log-frame ili matrica logičkog okvira kao rezultat daje preglednu matricu koja:

  • određuje planirane aktivnosti
  • jasno prikazuje odnos između aktivnosti i rezultata
  • pokazuje kako će se mjeriti napredak u odnosu na željeni rezultat.

Na taj način povećava se odgovornost i doprinosi se transparentnosti procesa.

Uspjeh projekta ovisi o kapacitetu organizacije, jasno definiranim korisnicima, stvarnom problemu, prigodi za projekt, učinkovitom projektnom timu, učinkovitom upravljanju i dobrom planiranju.

ODRŽIVI RAZVOJ

Održivi razvoj je objašnjen kao proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa, smjer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene u međusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja.

Najčešće se koristi kad se govori o turizmu i razvoju gospodarstva općenito.

Obzirom na globalne, ekološke, socijalne i gospodarske izazove međunarodna zajednica je u Riu Agendom 21 odredila okvir radi osiguranja održivog razvoja kojeg Svjetska turistička organizacija konkretizira za turizam:

“Odr'živi razvitak turizma u obzir uzima potrebe današnjih turista i turističkih destinacija, no također štiti i poboljšava razvojni potencijal za budućnost. Svi se resursi smiju koristiti samo u toj mjeri u kojoj su zadovoljeni ekonomski, socijalni i estetski zahtijevi svih sudionika na turističkom tržištu.”

MOBILIZIRANJE LOKALNE ZAJEDNICE

Osnivanjem inicijativne grupe (lokalne akcijske grupe), lokalnog partnerstva, prepoznavanjem lokalnih prioriteta, izradom strateškog plana za ciljano područje te financiranjem manjih razvojnih projekata mobilizira se lokana zajednica.

U tom slučaju lokalna akcijska grupa djeluje kao glas zajednice koja živi i radi na ciljnom području, te prikupljanjem stavova i mišljenja različitih interesnih skupina o trenutnoj kvaliteti života i analiziranjem lokalnog poduzetništva izrađuje temeljnu analizu iz koje donositelji odluka, kako na županijskoj tako I na državnoj razini, te se na taj način mogu dobiti informacije o potrebama na ciljanom području.

Razvoj zajednice prema načelima uključivanja, jednakosti te ravnopravnosti ohrabruje opće sudjelovanje, s posebnom pozornošću upućenom marginaliziranim ili izoliranim osobama. Samo aktivno sudjelovanje širokog spektra osoba omogućuje kako prepoznavanje potreba pojedinaca i grupa, tako i poduzimanje mjera radi njihovog zadovoljenja.